ecard logos
Jazyk
Mena
 
SP logo

Obchodné podmienky

 

 1. Všeobecné ustanovenia

 

 1. Predávajúcim sa rozumie:

  Miesto podnikania:

  Unitex
  Zuzana Zahradová
  Štefánikova 814 (Pasáž)
  020 01 Púchov
  IČO: 33487391

 2. IČ DPH SK 1020520677
  email:
  unitex@unitex.sk
  web: www.unitex.sk

 3. pevná linka: 00421 42/44 438 61-objednávky

 4. e-shop -objednávky,pripomienky - 0904 204 725

 5. telefón: 0911 714 617 majiteľka  firmy

 6. reklamačné oddelenie : 0903 813 813

 7. obchodný riaditeľ pre maloobchod :  0904204725

 8. obchodný riaditeľ pre veľkoobchod: 0903 813 813

  Prevádzka:Bytový textil
  Unitex
  Štefánikova 814 (Pasáž)
  020 01 Púchov

  zod. ved: Zuzana Zahradová
  Otváracie hod: Po-Pia:
  8:30-17:00, So: 8:30-11:30

 9. Prevádzka : Butique-Štefaniková 816,02001 Púchov Otváracia doba po-pia:8:30-17:00h ,Sobota 8:30 do 11:30

 10. Orgán dozoru:
  Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
  Hurbanova 59,
  911 01 Trenčín 
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 046/5422 771
  fax č.: 046/5420 685
  e-mail:
  tn@soi.sk

 11. Internetovým obchodom sa rozumie elektronický systém pre objednávanie tovaru a služieb v sieti internet.

 12. Kupujúcim sa rozumie registrovaný užívateľ v internetovom obchode Predávajúceho, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty alebo služby.

 13. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcimi. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto Všeobecných obchodných podmienok im podliehajú.

 14. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito Všeobecnými obchodnými i reklamačnými podmienkami.

 15. Objednávky môžeme Predávajúci overovať telefonicky prípadne prostredníctvom e-mailu.

 16. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke internetového obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre Kupujúceho potvrdená na základe otázky Kupujúceho.

 17. Ceny uvedené v predaji cez internetový obchod, platia výhradne pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Ceny na predajni môžu byť odlišné.

 18. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach Predávajúceho umiestnenými na internetovom obchode Predávajúceho sú záväznými údajmi.


 

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim objedávkou vytvorenou pomocou internetového obchodu, emailom, telefonicky alebo písomne.

  2. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie označené ako "Spracovaná“ objednávka. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho („čaká na spracovanie“) sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

  3. Pokiaľ nie je možné prijatú objednávku alebo jej časť splniť, bude Kupujúci kontaktovaný telefonicky alebo emailom Predávajúcim a dohodnú ďalší postup.

  4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od Všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.

    

 2. Práva a povinnosti Predávajúceho

  1. Predávajúci je povinný:

   1. dodať na základe objednávky potvrdenej Predávajúcim Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

   2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

   3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi

  2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

    

 3. Práva a povinnosti Kupujúceho

  1. Kupujúci je povinný:

   1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

   2. zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

   3. nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho,

   4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

  2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


 

 1. Zrušenie objednávky

  1. Objednávku je možné bezplatne zrušiť pred jej potvrdením Predávajúcim (pokiaľ je v stave „Čaká na spracovanie“), a to buď priamo prostredníctvom rozhrania v internetovom obchode, telefonicky alebo emailom.

  2. Pokiaľ je už objednávka potvrdená Predávajúcim (v stave „Spracovaná“), je možné objednávku zrušiť len po dohode telefonicky alebo emailom. Urobte tak v čo najkratšom možnom čase, aby nedošlo k ďaľším nákladom (náklady na prepravu, náklady na zhotovenie,...), ktoré v tomto prípade znáša Kupujúci.

  3. Po vyexpedovaní už nie je možné objednávku stornovať a je nutné postupovať podľa bodu 6. Všeobecných obchodných podmienok, Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  4. Pri storne/zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky, meno a priezvisko, adresu bydliska a informáciu o objednávke.

  5. V prípade, že Kupujúci už zaplatil zálohu, Predávajúci mu túto zálohu vráti do 15 dní od zrušenia objednávky, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

  6. Všetky opodstatnené náklady, ktoré vznikli zrušením objednávky znáša Kupujúci (preprava, balné, náklady na vyhotovenie...)

  7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušit objednávku alebo jej časť v prípade ak:

   1. sa tovar už nevyrába alebo nedodáva

   2. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru

   3. Kupujúcim vyplnené údaje nie sú kompletné

   4. platba od Kupujúceho nebola uhradená v požadovanom termíne

   5. Kupujúci nekomunikuje

     

 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Tovar zasielajte nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) s originálnym dokladom o kúpe. Tovar neposielajte na dobierku. Odporúčame vám tovar poistiť. Kúpnu cenu vám zašle Predávajúci prevodom na váš účet alebo poštovou poukážkou do 15 dní od doručenia všetkých náležitostí, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ (náklady na prepravu,...).

  2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že Predávajúci nedodá tovar v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

  3. Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

   1. poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní,

   2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. Akcie),

   3. predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek Kupujúceho (napr. nábytok na mieru),

   4. predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

   5. Právo na vrátenie tovaru sa nevzťahuje na tovar vyrábané na zákazku, alebo upravované na mieru, podľa priania kupujúceho. Nevzťahuje sa na metráž zasielanú v menšom množstve než v roľke (napr. u záclon a závesov).Odberateľ môže byť požiadaný o uhradení celej hodnoty objednávky a je uzrozumený s tým, že takto upravovaný tovar na mieru, podľa priania kupujúceho nemožno vymeniť ani vrátiť.

   6. predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. Potraviny),

   7. predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré Kupujúci rozbalil,

   8. predaj počítačových programov, ktoré Kupujúci rozbalil,

   9. predaj novín, časopisov a periodickej tlače,

   10. lotérie a iné podobné hry. Vrátiť.

     

 3. Platobné podmienky

  1. Za objednaný tovar alebo služby môže Kupujúci platiť nasledovne:

   1. Dobierkou – Tovar alebo služby zaplatíte až pri prevzatí od prepravnej spoločnosti alebo na mieste v predajni.

   2. Bankovým prevodom – Tovar alebo služby zaplatíte dopredu prevodom na účet Predávajúceho. Po prijatí platby na účet Predávajúceho vám bude objednávka odoslaná.

  2. Daňový doklad bude vystavený na zadanú Fakturačnú adresu. Tovar bude zaslaný spolu s daňovým dokladom na zadanú Adresu dodania.

           3.Pri objednaní záclony alebo závesu zo strihového programu ,kupujúci uhradí sumu vopred na účet predávajúceho.Tento tovar sa neposiela na dobierku.

 4. Dodacie podmienky

  1. Objednávky sú spracované zvyčajne do 48 hodín a následne nato sú vyexpedované zvolenou prepravou.

  2. Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok zasielateľskej spoločnosti. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene konkrétneho spôsobu doručenia, ktorá sa automaticky pripočítava k cene objednávky. Cena vygenerovaná internetovým obchodom po potvrdení objednávky je konečná.

  3. Dodacia lehota platí v súlade s ustanovením §13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Z. z), s tým, že Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú.

  4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

  5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar.

  6. Predávajúci zabezpečuje spracovanie a dodanie objednávok len v pracovných dňoch.

  7. Predávajúci neručí za predĺženie dodania zavinené prepravnou spoločnosťou.

  8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote 30 dní odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.2 Všeobecných obchodných podmienok – Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  9. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov dodania:

   1. Osobný odber v predajni – Tovar je možné odobrať (a príp. zaplatiť) v predajni v čase otváracích hodín. Tento spôsob dopravy je bezplatný.

   2. Slovenská pošta – Objednávka je do 3 - 4 dní po vyexpedovaní. V cene sú zahrnuté náklady na obalový materiál.

   3. Kuriér - Objednávka je doručená do 24 - 48 hodín. V cene sú zahrnuté náklady na obalový materiál.

  10. Daňový doklad bude vystavený na zadanú Fakturačnú adresu. Tovar bude zaslaný spolu s daňovým dokladom na zadanú Adresu dodania.

   11.V prípade,ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť ,máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru /poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru/
    

 5.  Záruka a reklamačný poriadok

  1. Na výrobok sa poskytuje podľa Občianskeho zákonníka záruka odo dňa zakúpenia po dobu 24 mesiacov, resp. 12 mesiacov u použitého tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitých materiálov. Takéto závady budú bezplatne odstránené. Nikdy výrobok sami nerozoberajte a opravy ponechajte na servis výrobcu. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v oprave.

  2. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že:

   1. závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahov a úprav neautorizovaným servisom).

   2. poškodenie vzniklo živelnými pohromami ako búrkami, povodňami, požiarom, ...

   3. výrobok bol mechanicky poškodený (pádom, nárazom, a pod.)

   4. výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu a neboli dodržané upozornenia v návode uvedené..

  3. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky v pracovné dni. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

  4. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred kontaktujte Predávajúceho. Následne reklamovaný tovar zašlite na adresu Predávajúceho, prípadne doručte osobne do predajne. Tovar nezasielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu spolu s reklamačným protokolom. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou.Nie ako list. Kupujúci z Čiech nám tovar vracajú na adresu Poste restante Horní Lídeč na meno Zuzana Zahradová.

  5. Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme s vami riešenie. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

  6. Poštovné, poplatky na doručenie reklamovaného tovaru ani iné poplatky nevraciame.

  7. Pri bazárovom tovare nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.
    

 6.   Alternatívny spôsob riešenia sporov

   1.       Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: unitex@unitex.sk

  2.       Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

  3.       Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

  4.       Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

  5.       Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

  6.       Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  §  ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

  §  ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

  7.       Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

  8.       Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 7.  Ochrana osobných údajov

  1. Predávajúci internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich Kupujúcich, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

  2. Predávajúci neposkytnuje získané osobné údaje tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.


 

 1. Záverečné ustanovenia

  Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcimi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

  Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 22.10.2009